REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu dotyczy to wszystkich gości IN Apartments oraz osoby trzecie, które przebywają w apartamentach podczas trwania rezerwacji.

 1. Zasady rezerwacji:
  • Rezerwacje można dokonać drogą telefoniczną, mailową lub przez portal rezerwacyjny.
  • Dokonując rezerwacji Gość jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy oraz e-mail, ilość osób w apartamencie, datę rezerwacji oraz godzinę przybycia do apartamentu.
  • Rezerwacja musi być potwierdzona mailem zwrotnym.
  • Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji gwarantowanej jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Termin wpłaty zaliczki wynosi maksymalnie 48 h po dokonaniu rezerwacji, po tym czasie rezerwacja będzie anulowana (w przypadku rezerwacji dokonanej na 48 h przed przyjazdem płatność musi być dokonana kartą debetową lub kredytową).
  • W przypadku rezygnacji z pobytu mniej niż 3 dni przed przyjazdem, wpłacona zaliczka nie jest zwracana Gościom.
  • IN Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych podczas pobytu Gościa. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu w apartamencie w chwili oddania kluczy do apartamentu w stanie niepogorszonym.
  • Opłata za wynajem apartamentu jest pobierana z góry.
  • Klient nie może wymagać od IN Apartments zwrotu opłaty za wynajem apartamentu jeśli nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.

 

 1. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd:
  • Goście są zobowiązani do telefonicznego lub mailowego kontaktu co najmniej 1 dzień przed przyjazdem w celu ustalenia planowanej godziny przyjazdu. Goście dokonujący rezerwacji w dniu przyjazdu powinni poinformować o godzinie przybycia IN Apartments minimum 1 godziny przed przyjazdem.
  • Doba hotelowa: od 15.00 do 11.00.
  • Przy zakwaterowaniu Gość zostanie poproszony o ukazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz uiszczenie płatności za pobyt.
  • Goście zobowiązani są, dzień przed wyjazdem, do poinformowania IN Apartments o której godzinie chcą opuścić apartament w celu oddania apartamentu i przekazania kluczy.

 

 1. Usługa wynajmu apartamentu:
  • W wyposażeniu apartamentu znajduje się czysta pościel oraz ręczniki.
  • Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 60 PLN.
  • Goście są zobowiązani do korzystania z urządzeń będących w apartamencie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
  • Gość zobowiązuje się używać wynajmowany apartament wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może podnajmować ani udostępniać lokalu osobom trzecim.
  • W apartamencie może przebywać tylko liczba osób która była zgłoszona przy zameldowaniu. Za każdą dodatkową osobę Gość jest zobowiązany dopłacić 40 PLN.
  • Niezwłocznie po wejściu do apartamentu Gość zobowiązany jest sprawdzić wyposażenie apartamentu czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić. Nie zgłoszenie braków spowoduje obciążenie Gościa za zaistniałe braki i szkody. Gość zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania IN Apartments o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość. IN Apartments ma prawo zdecydować o sposobie zadośćuczynienia.
  • Goście zobowiązani są do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.
  • W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
  • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. IN Apartments jest uprawniona w pierwszym rzędzie zaspokoić swoje roszczenia z tytułu naprawienia szkody z pobranej kaucji. W przypadku, gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość pobranej kaucji, Gość zobowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie. IN Apartments w ramach odszkodowania za zniszczone mienie może również pobrać od Gościa opłatę z rachunku karty kredytowej Gościa, w przypadku gdy dane karty kredytowej były przekazywane do IN Apartments podczas rezerwacji.
  • IN Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do apartamentu przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w apartamencie, ani za samochód przechowywany na wynajętym miejscu garażowym.
  • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za naruszenie tego zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 600 PLN.
  • Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W przypadku złamania zakazu Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 600 PLN oraz pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód.
  • Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamencie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenie apartamentu. Zabronione jest również używanie świec.
  • Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz. Gość jest odpowiedzialny za klucze do apartamentu, za zgubienie lub zniszczenie pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN.
  • Dzieci do lat 4 przebywają w apartamencie bezpłatnie.
  • Zwierzęta domowe są akceptowane, dodatkowa opłata 40 PLN za dobę.
  • W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, IN Apartments jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Właściciela.